Výpredajove slevyNejnižší cena v roce

Záruční podmínky

Na naše produkty poskytujeme záruku 2 roky. Záruční doba všem osobám, používajících výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní výrobce.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství).

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.
 
Záruční doba je:

 •     u nového zboží 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší;
 •     u zánovního zboží 21 měsíců (Zánovní zbožím se rozumí používán zboží, který následně prošel kontrolou našich odborníků a který je takto označen);
 •     u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí pod tímto označením zboží, který je použit či opravováno bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).

Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Když je kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí zákonem č 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 250/2007 Z.z, o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu.
 
Záruka v případě Kupujícího - Podnikatele (Právnická osoba):
Délka záruky pro PO je stanovena podmínkami obsaženými v rámcové smlouvě mezi distributorem a prodávajícím. Podle obchodního zákoníku platí záruka minimálně 12 měsíců.

5.2.1 Výluky ze záruky
Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou):

 •     mechanickým poškozením zboží,
 •     elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 •     používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 •     neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 •     zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo obecnými zásadami,
 •     provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 •     zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li chyba v důsledku této úpravy,
 •     zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí,
 •     použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a / nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží do reklamačního řízení. V případě reklamace zboží s nádrží na palivo musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná. V případě zboží, které má v sobě zabudovanou baterii musí být v okamžiku převzetí zboží na reklamaci baterie plno nabitá (kromě případů reklamace baterie). V případě nedodržení tohoto ustanovení Prodávající může vyžadovat od Kupujícího úhradu nákladů, které mu vznikly vypouštěním a skladováním paliva, resp. nabíjením baterií zboží.
© 2010 – 2024 Beneo, s.r.o.